کُنترپوان

دانش چند بخشی نویسی به عنوان یکی مهم‌ترین و برجسته‌ترین دستاوردهای موسیقیِ غرب همواره در عرصة‌ آهنگسازی مورد توجه اهل فن بوده و بسیاری از مکاتب آهنگسازیِ معاصر نیز، با عنایت به تکنیک‌ها و روال رایج در پُلی‌فونی نویسیِ دوره‌های پیشین، سعی در تعریفِ بخشی از موازینِ آفرینشِ موسیقی در شیوة نوین نموده‌اند

کُنترپوان فن درهم آمیختنِ چند ملودی به صورت همزمان است. دو یا چند ملودی در کنار یکدیگر و با در نظر داشتن روابطِ درست در مورد صداهایی که با هم تلاقیِ زمانی دارند پیش رفته، و بافتی از موسیقی را ایجاد می‌کنند که با نام موسیقی چند صدایی و یا پُلی فونیک شناخته می‌شود. شنوندة این نوع از بافتِ موسیقی، ملودی‌های هریک از بخش‌ها را به صورتی مستقل درک خواهد نمود و این در حالی است که نوعی از ارتباط و همزیستی را نیز در میان اصواتِ درهم تنیدة ملودی‌ها احساس خواهد نمود.

 

 

                              مدرس : محمدحسین حمیدی