کارگاه رنگ

ترم اول نقاشی (مفاهیم تئوری رنگ)

 1.  مفاهیم اولیه ی نقاشی
 2.  نحوه ی صحیح قلم زنی ها
 3.  اندازه زنی ها در اشکال و احجام
 4.  زیرسازی رنگی
 5.  بیان نور و حجم توسط رنگ
 6.  معرفی نقاشی تکنیک کولاژ

ترم دوم نقاشی (اشیاء بی جان و پرتره)

 1.  طراحی مدل زنده توسط رنگ
 2.  آنالیز حجم ها و اشکال
 3.  خلاصه سازی فرمی
 4.  خلاصه سازی سایه ها (تک رنگ)
 5.  نقاشی با رنگ های گرم
 6.  نقاشی با رنگ های سرد

ترم سوم نقاشی و طراحی (فیگور و پرتره)

ترم چهارم نقاشی رنگ روغن و کارگاه نقاشی مدل زنده

ترم چهارم نقاشی پاستل و مداد رنگی و کارگاه نقاشی مدل زنده

ترم چهارم نقاشی اکریلیک و آبرنگ و کارگاه نقاشی مدل زنده

 

                                                مدرسین :         احسان علیزاده                              لیلا سیدزاده