نقاشی گل و مرغ

این نوع نقاشی سبکی از نقاشی ایرانی است که نماد موهبت الهی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار و دارای قدمت چند هزار ساله است. سبکی برگرفته از تسبیح‌ خداوند و ذکر حق توسط گفتگوی عاشقانه گل و مرغ. فضایی که از ترکیب و همزیستی این دو بدست می­آید چنان روحانی است که روح انسان را با خود به پرواز درمی­آورد و چگونه عشق ورزیدن را به انسان می ­آموزد.

این نگارگری دارای هارمونی خاصی بین عناصر گل و مرغ بوده و رنگها در این سبک معمولا غیر واقعی است.

طراحی و ایجاد ریتم در نقوش گل و مرغ، ترکیب­ بندی ارزشهای بصری، تدوین گل و مرغ، بستر سازی بوم، رنگ­ گذاری و پرداز از اهم آموزشهای این دوره می­ باشد.

                                                                                               مدرس :  فهیمه هندی