مبانی هنرهای تجسمی در عکاسی

عکس یک پیام پیوسته است و برای خلق یا خوانش هدفدار و رمزگشایی از عکس آشنائی با زبان تصویر یک ضرورت است.
این برنامه آموزشی بر اساس جدید‌ترین شیوه‌های پویای آموزشی در آکادمی‌های جهان، از یک سلسله دوره‌های مرتبط و دارای اهمیت یکسان تشکیل گردیده که می‌توان به تمرین هائی در عرصة نقطه، خط، سطح، فضا، عمق، فرم، مشاهده و درک فرم و نسبت‌ها با هم، تبدیل فرم‌های تجزیه شده به تصویر، تعیین هدف و جستجو در توزیع عناصر، آرایش و ترکیب بندی‌های پیشرفته با توجه ویژگی تضاد‌ها، بخش بندی طلائی و تقسیم فضا، تاثیر پیش زمینه و پس زمینه بر هم دیگر و…
در پایان برنامه به دست آوردن ادراک نوین از زیبایی‌شناسی و مفاهیم و پی بردن به توان عکس در درک و پویایی ذهن آدمی.

 آشنایی با:

 • کادر
 • نقطه
 • خط
 • سطح
 • فضا
 • عمق
 • فرم
 • بافت
 • رنگ
 • چگونگی ایجاد یک ترکیب بندی موثر با توزیع مناسب عناصر در کادر
 • تقسیمات طلایی
 • ویژگیهای تقسیمات سیمتریک (قرینه) و غیرسیمتریک(غیر قرینه) در کادر
 • آشنایی با ترکیب بندی باز و بسته
 • کشش و دافعه عناصر بصری در یک کادر