فُرم موسیقی

بدون شک ساختن هر سازه‌ای مانند خانه، پُل و برج، نیازمند وجود یک نقشه و یک طرح کلی خواهد بود. در چنین نقشه‌ای ارتباط و نوع برهم‌کُنشِ اجزای سازندة‌ سازة مورد نظر به دقت مورد بررسی مهندسِ آن بوده و در یک بنای ایده‌آل، افزون بر اینها شکل کلی و نهاییِ ساختمان نیز، هم از نظر کاربری و هم از دید زیبایی شناسی برای طراح اهمیت دارد.
در موسیقی نیز فُرم به عنوان نقشة ساختار اثر موسیقی مورد بررسی بوده و آهنگساز یا نوازنده را در راستای وحدت بخشیدن و انسجام اجزای سازندة موسیقیِ مورد نظر یاری می‌کند. آهنگساز باید به عنوان خالق یک اثر و با یک نگاه کُل‌نگرانه، مدام در حال بررسی روابط میان اجزای ساختاری موسیقیِ خود بوده و علی‌رغم ایجاد تضاد میان برخی از عناصرِ اثر، از وجود شکلی از همخوانی و یگانگی در نهاد آن اطمینان حاصل کند.
نوازنده نیز به نوبة خود با درک از ساختار و فُرمِ اثر، نقشه را بازخوانی نموده و هنگام بازآفرینیِ اثر، با توجه و ژرف‌نگریِ خود اقدام به کشف این روابط درونیِ موجود بین عناصرِ اثر نموده و با انتقال درستِ آن به شنونده، او را به ساختار کلی و وجود یک طرح ساختمانیِ از پیش برنامه‌ریزی شده رهنمون می‌گردد.

 

 

                              مدرس : محمدحسین حمیدی