طراحی

ترم اول طراحی (اشیا بی جان)

 1. آموزش مفاهیم اولیه طراحی
 2. صحیح دیدن مدل
 3. اندازه زنی ها دراشکال و احجام
 4. تمرین دست آزاد
 5. تمرین انواع سایه زنی ها و قلم گیری ها

ترم دوم طراحی ( اشیا بی جان)

 1. ترسیم خطوط Outline
 2. آنالیز حجم ها و اشکال
 3. آنالیز و ترسیم سایه ها
 4. تناسبات
 5. کادربندی ها و کمپوزیسیون

ترم سوم طراحی ( فضا سازی ها و اشیا بی جان)

 1. مفاهیم کلی پرسپکتیو
 2. پرسپکتیو پارالاین آگزنومتریک
 3. پرسپکتیو نقطه ای
 4. پرسپکتیو فنی شیوه ی رنسانسی
 5. طراحی به شیوه احجام ساده ی هندسی

ترم چهارم طراحی ( طراحی طبیعت)

 1. انواع خطوط  در طراحی از طبیعت
 2. جنسیت ها و فرم های طبیعت
 3. آثار نقاشان طبیعت گرا
 4. طراحی فرم گل و گیاه

ترم پنجم (تکنیک آب مرکب و اکوالین)

 1. تکنیک آب مرکب
 2. آنالیز فرم ها توسط قلم مو
 3. آنالیز سایه ها
 4. تکنیک قلم فلزی و مرکب
 5. طراحی به شیوه هاشور زنی
 6. تکنیک ترکیب آب مرکب و قلم فلزی
                                            مدرسین :         احسان علیزاده                             لیلا سیدزاده