طراحی فرش

طراحی ایرانی یا سنتی، اصطلاحی برای توصیف گونه ای بازنمایی تصویری یا نقش آفرینی در حوزة فرهنگ ایرانی است که به سبب خصوصیات معنایی، صوری و فنی خود، از فرهنگ های دیگر متمایز می شود. طراحی، در مجموعة کامل هنرهای ایران، از فرش ایرانی گرفته تا نقاشی، تذهیب، صنایع دستی، خط و خوشنویسی و … نهفته و جزء لاینفک آنهاست.
در هنر و صنعت فرش بافی نقشه، یک بخش مهم و به تعبیری اساسی ترین بخش کار به شمار می رود و در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب می آید اصالت و هویت ملی یک فرش از روی طراحی و نقشة آن شناخته می شود، مجموعه وضع ظاهری فرش که عبارت از نقش، رنگ آمیزی، بافت ابعاد و تناسب این عوامل در متن و حاشیه می باشد طرح فرش را شامل می شود.
طرح فرش ایرانی آمیزه ای است از هنر و صنعت و معتقدات و فرهنگ ایرانی که طی قرون و اعصار شکل گرفته متجلی گشته، تکمیل گردیده، به اوج رسیده و به جهانیان به عنوان بارزترین نشانة ذوق و سلیقه و عصارة هنر مردم این مرز و بوم ارائه شده است.

 

                                                                                           مدرس :  نادیه زاهدی