سازشناسی

بررسی سازهای متنوعِ موجود در یک اُرکستر سمفونیک، و نیز توان و تکنیک‌های اجراییِ هریک از آنها، موضوع مورد مطالعه در سازشناسی است. در روال رایج، در بخش‌بندیِ سازهای اُرکستر هریک از آنها به یک گروه تحت نام‌های بادی‌ّ‌های چوبی، بادی‌های برنجی، زهی (آرشه‌ای – کوبه‌ای – زخمه‌ای) و کوبه‌ای تعلق می‌یابند. محدوة صوتی، گسترة دینامیکی، توان اجراییِ تکنیک‌های مختلف و دشواری‌های اجراییِ برخی از آنها، از خصوصیاتی هستند که در میان سازهای گوناگون متفاوت بوده و شناخت ویژگی‌های بارزِ مختص هر یک از آنها، و نیز مشکلات و توانمندی‌های اجرایی‌شان، از جمله مباحث مورد بررسی در دانش سازشناسی هستند. چیرگی بر مبحث سازشناسی مقدم بر دانش اُرکستراسیون بوده و بدون شناخت دقیق و ژرف از امکانات اجراییِ تک تک سازهای اُرکستر، امکان شکل‌دهیِ یک اُرکستراسیون موفق وجود نخواهد داشت.

 

 

                               مدرس : محمدحسین حمیدی