رهبری اُرکستر

 

روش تمرین :

  •  دست راست
  •  دست چپ
  •  میمیک
  •  بدن
  •  پارتی تور خوانی
  •  مدیریت
                                                                     مدرس : استاد شریف لطفی