آواز جهانی-پاپ-فولکوریک

  •  اصول تنفس
  •  تکنیک بیان درست (فن بیان)
  •  رپرتوارهای مناسب برای :

        آواز جهانی، پاپ، فولکوریک                   

                               مدرس : فریبا اسدی