آواز ایرانی

صدا سازی و پرورش صدای صحیح (صدای سینه، میکس و صدای سر)

آموزش تکنیک های آوازی (غلت، ویبراسیون…) 

آموزش ردیف های آوازی

آموزش ریتم و تصنیف خوانی

انطباق موسیقی با ادبیات

 

                                                      مدرس : علی بیات